King Promise – Carry Me Go Lyrics

King Promise Carry Me Go Lyrics (feat. Bisa Kdei)

King King Promise

Ah odo eh
Mese nne3ma woy33 me 3nora anadwo no
Wanba anka mawu oh
Oh yeah
Ay Odo eh
S3nea na wonsa firifa me tirim no
Saa na mewu oh
Mawu mahy3 wo
Mawu mahy3 wo ah
Ma odo yi nko k) me me ho
Susu y3 ma mentirim ny3 me d3
I’ve been searching and searching
And looking and looking
Na afei mensa aka wo oh
Ma wo d) yi nko k) me ho
Nya aboter3 na wade3 yi y3 me d33

Girl I’ve been searching and searching
And finally found you girl
Love carry me go oh
Odo nfa menk)

Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo nfa menk)
Mahw3 wanim ahw3 afei mensa aka wo oh
Odo nfa me k)
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo ay ay
Mede3 ay yeah yeah

Odo nfa menk) eh
Ma wonsuo no nyi me nfa k) odo kurom
Na matw3n aky3 oo (matw3n aky3 oo nana eh)
Akoma mu as3m de3
3ya y3hyia aa y3nka ne bebree
3n3 me sere aa na 3y3 odo ntia
Manigye aa na 3y3 woara na way3 me saa
Tw3n ma me take my time on you
Baby wonhu s3 mani abere
I’m in love
Mat) odo mu ama mani agye oh
)se odo me (ah)
)ma me ho t) me (ah)
Oni menky3n dakoro owuo b3fa me I’m in love
Mat) odo mu ama mani agye oh
Oh oh ooh oh Lovi eh
Kaa ni noko waa ni wasane ay

Odo nfa me nk)
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo nfa menk)
Mahw3 wanim ahw3 afei mensa aka wo oh
Odo nfa me k)
Aye aye
Wo y3 saa na mewu oh
Odo ay ay
Mede3 ay ay yeah yeah
Odo nfa menk) eh

It’s MOG